Klubben

Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i Askim Golfklubb 2021
Styret innkaller herved til årsmøte i Askim Golfklubb. Årsmøtet avholdes 17..Februar 18:00.
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes på klubbhuset for
inntil 20 personer, eller digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av
NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 15.2.2021 på mail til klubben@askimgk.no
Gi beskjed om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.
Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan
oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan
kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  


På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende
lenke benyttes for å få tilgang til møtet LINK TIL TEAMS
MØTE For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, er tidligere varslet om at må være overlever til
styret innen 1.2.2022. 
Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av
endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og
fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på klubbens hjemmeside - du finner en link til saksliste og dokumenter her: LINK TIL
DOKUMENTSIDE


Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over
de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før
årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av
sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Askim Golfklubb i minst én
måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Askim Golfklubb.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Anne Marit Holter kontaktes på mail
: holter.annemarit@gmail.com eller mobil : 928 42 511

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
StyretAgenda :
1. Velkommen ved styres leder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent og referent
4. Valg av 2 representanter for underskrift av protokollen
5. Styrets beretning og øvrige beretninger
6. Godkjenning av regnskapet
7. Innkommende forslag
8. Fastsettelse av kontingent for 2022
9. Fastsettelse av budsjett for 2022
10. Innkommende forslag
11. Valg

Teknisk informasjon vedrørende gjennomføring av møtet
- Gjennomføring av møtet vil foregå med klubbens styremedlemmer i lokalet på Askim golfklubb som
er koblet opp med webcamera mot teams møtet. Det er ikke behov for de andre deltagerene å ha
webcamera for å delta.
 - For de sakene som må stemmes over - vil vi under møtets gang presentere en link i
chattefunksjonen på møtet - som deltakerene kan åpne og avgi sin stemme.
- Vi vil under den tiden angitt for å stemme - vise hvordan resultatet utfolder seg.